Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van stichting Serious Music Alphen. Deze is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018 en vervangt alle eerdere versies.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
In deze verklaring komen achtereenvolgens aan de orde:

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
  3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
  4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
  5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
  6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
  7. Hoe kan je je wettelijke rechten uitoefenen?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je het contactformulier van onze website gebruikt of wanneer je op een andere wijze contact met ons hebt.
Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Serious Music Alphen organiseert sinds 2011 concerten, waarvoor je kaarten kan reseveren/bestellen via de website en/of email van Serious Music Alphen of (in bijzondere gevallen) via het theater waar onze concerten plaatsvinden (met name Parkvilla Theater in Alphen aan den Rijn).  Ook verkoopt Serious Music Alphen (op zeer bescheiden schaal) artikelen (cd’s, t-shirts, ed.) via haar website.

3. Gegevens die we verzamelen
Wanneer je via e-mail of social media (m.n. Facebook) contact hebt met ons (bij voorbeeld om je aan te melden als ‘vriend’ van Serious Music Alphen of om losse kaarten voor concerten te bestellen), dan bewaren we deze berichten.
Voor de aanmelding als ‘vriend’  en het reserveren van kaart vragen we (alleen) je naam, je email-adres en het aantal kaarten; het doorgeven van je telefoonnummer is optioneel. Voor het leveren van een artikel vragen we ook je adresgegevens.
Via betalingen die je aan Serious Music Alphen hebt verricht beschikken we over je bankgegevens.

NB: vanaf het nieuwe theaterseizoen (2018-2019) zal de ‘losse’ kaartverkoop van al onze concerten via Parkvilla Theater verlopen. Met Parkvilla hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin (onder meer) wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen.

We verzamelen geen gegevens via scripts, pixel tags en soortgelijke technologieën als je onze website
www.seriousmusicalphen.nl bezoekt.  Wel maken we gebruik van cookies om het invullen van het contractformulier voor je te vergemakkelijken.
Ook hebben we onze email niet zodanig ingesteld dat we een bevestiging krijgen als je onze mails hebt geopend/gezien.

Afhankelijk van de instellingen van jouw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. Als je met ons communiceert via onze socialmediapagina’s (bijvoorbeeld als je een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de “like” knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie het privacybeleid van je socialmedia-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe je jouw instellingen kunt wijzigen.

4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
Serious Music Alphen gebruikt jouw gegevens voor vier doeleinden: (1) voor het reserveren van kaarten voor onze concerten  (vanaf 1/9/2018 geldt dit alleen nog voor personen die zich hebben aangemeld als ‘vriend’ van Serious Music Alphen), (2) voor het toezenden van bestelde artikelen (3) voor direct mails, gebaseerd op jouw voorkeuren en (3) voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Ad 1. Voor het reserveren van kaarten voor onze concerten
Als je je aanmeldt als ‘vriend’ van Serious Music Alphen en/of kaarten wilt reserveren voor onze concerten, gebruiken we daarvoor gegevens zoals in paragraaf 3 vermeld. Hiermee maken we lijsten die we gebruiken voor de uitgifte van kaarten aan de kassa op de avond van het concert.

Ad 2. Voor het toezenden van artikelen
Als je een artikel hebt besteld van onze website, gebruiken we daarvoor gegevens zoals in paragraaf 3 vermeld. Hiermee kunnen we de bestelling naar het aangegeven adres versturen.

Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren over de concerten (bijvoorbeeld bij annulering van een concert) en bestellingen (bijvoorbeeld bij vertraging).

Ad 3. Voor direct mails
In voorkomende gevallen gebruiken we jouw gegevens (zoals genoemd in paragraaf 3)  om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere promotionele berichten te sturen. Wij doen dit via e-mail en andere digitale kanalen, zoals apps en social media.

Wij verwerken je persoonsgegevens zoals beschreven in deze paragraaf voor ons gerechtvaardigde belang om je relevante updates en aanbiedingen te kunnen sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere promotionele berichten door ons (via het contactformulier op onze website of in reactie op het mailbericht) aan te geven dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

Ad 4. Voor onze administratie en voor het voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie, en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen. Wanneer we je gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigde belang (of de belangen van een derde), dan hebben wij deze belangen afgewogen tegen jouw privacybelangen. Zie hierboven de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken voor meer informatie over deze belangen. Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigde belang of de belangen van een derde heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie (zie paragraaf 7).

5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Wij zullen jouw gegevens niet uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden.
NB: uitzondering kan zijn een reservering voor een concert die bij ons binnenkomt en die we doorgeven aan Parkvilla Theater voor verdere afhandeling.  Met Parkvilla zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van jouw privacy (zie paragraaf 3).

6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
Serious Music Alphen heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacy-
verklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 3 jaar na je laatste interactie met ons, tenzij en voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden.

7. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?
Je kunt contact opnemen met ons om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om jouw identiteit te kunnen verifiëren.

Ad 1. Recht van toegang: Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.

Ad 2. Recht van rectificatie: Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Ad 3. Recht van verwijdering: Je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat wij je gegevens wissen en waar mogelijk laten wissen door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën zijn gewist.

Ad 4. Recht van beperking van verwerking:  Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet je persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen je informeren voordat de beper-
king wordt opgeheven.

Ad 5. Recht van dataportabiliteit: Je recht van dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verstrekken en waar technisch mogelijk deze gegevens rechtstreeks aan een ander beheerder door te geven. Op verzoek en waar technisch mogelijk zullen wij je persoonsgegevens direct naar de andere beheerder doorzenden.

Ad 6. Recht van bezwaar: Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in het geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ de wettige basis voor verwerking vormt (zie paragraaf 4).

Er kunnen situaties zijn waarin wij het recht hebben je rechten zoals beschreven in deze paragraaf af te wijzen of te beperken. In elk geval zullen wij zorgvuldig beoordelen wanneer zo’n uitsluiting van toepassing is en je
hierover informeren. Zo kunnen wij je verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren je persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Afsluiting
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.